top of page

דמי חבר

 דמי חבר הינם סמליים כדלהלן

בעלי דירה - 200 ₪ לשנה

בעלי עסק - 250 ₪ לשנה

במידה ולא חודשה החברות במשך מספר שנים , והינכם מעוניינים בחידושה, יש לשלם עבור שנתיים, דהיינו:

400 ₪ לבעלי דירה

500 ₪ לבעלי עסק 

bottom of page