top of page

אודות העמותה

הארגון הארצי היציג להגנת הדייר | דמי מפתח   | חוק הגנת הדייר

חברי ההנהלה

רחל גלעד וולנר – יו״ר וגזברית
גילה אלבק – רכזת העמותה
עו״ד דן בן שאול - יועץ משפטי
עו״ד עידו נהרי – יועץ משפטי
ברכה ארליך, מדלן אורדו – ועדת בקורת
גילה אלבק, מוניקה פאלק – חברות הנהלה
קלרה גור אריה – מתנדבת
דורון יניב – רואה חשבון הארגון

bottom of page